INFORMÁCIA O ZVEREJNENÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko- Česko 2021-2027“ A INFORMÁCIA O VEREJNOM PREROKOVANÍ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len MIRRI SR“) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/, https://www.sk-cz.eu/sk a https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie […]