Ako správne vyčísliť počty cieľových skupín v žiadosť o NFP?

Kvantifikáciu je potrebné uvádzať v rámci časti č. 16 formulára ŽoNFP pri špecifických poliach v súvisiacich bodoch na základe reálnych počtov návštevností a počtov obyvateľov v území, kde má projekt priamy dopad.

Taktiež je potrebné podložiť počty vierohodnými údajmi.

Ktoré časti formulára ŽoNFP sa v systéme ITMS nevypĺňajú?

Body 7.1 až 7.5 žiadateľ nevypĺňa, popis uvádza v rámci bodu č. 16 Špecifické polia. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné riadiť sa prílohou č. V.1 – Pokyny k vyplneniu a odoslaniu formulára žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+: https://www.sk-cz.eu/download-category/mippv/.

Je Akciová spoločnosť alebo Spoločnosť s ručeným obmedzením oprávneným žiadateľom vo výzve?

Podľa príloh č. I.2 a č. I.3 je Akciová spoločnosť – s min. 80% podielom verejnoprávnych osôb (organizačná zložka štátu, územná samospráva (a jej organizačné zložky): samosprávny kraj/obec/mestská časť/združenie obcí ) na základnom kapitáli a min. 80% podielom verejnoprávnych právnických osôb (organizačná zložka štátu, územná samospráva (a jej organizačné zložky): samosprávny kraj/obec/mestská časť/združenie obcí) na hlasovacích právach oprávneným žiadateľom. 

Taktiež Spoločnosť s ručením obmedzeným – s min. 80% podielom verejnoprávnych osôb (územná samospráva (a jej organizačné zložky): samosprávny kraj/obec/mestská časť/združenie obcí) na základnom kapitáli a min. 80% podielom verejnoprávnych právnických osôb (územná samospráva (a jej organizačné zložky): samosprávny kraj/obec/mestská časť/združenie obcí) na hlasovacích právach je oprávneným žiadateľom.

Ako má žiadateľ splniť/zdokladovať  podmienku prispievania k energetickej úspore aspoň 10 % primárnej neobnoviteľnej energie V prípade projektov na renováciu budov?

Informácia ohľadom 10 % energetickej úspory budov musí byť zahrnutá v projektovej dokumentácií ku stavbe, resp. v technickej správe alebo ako súčasť technickej správy.

Ak je v rámci renovácie/rekonštrukcie doložená iba ohlásenie stavebných úprav (tzv. ohláška), súčasťou ohlášky je minimálne technická špecifikácia s výkresom, kde by mala byť zahrnutá informácia ohľadom energetickej úspory. 

Ak potvrdenie o 10% energetickej úspore nebude obsiahnuté v žiadnom z vyššie uvedených dokumentov, je potrebné aby žiadateľ predložil k danej veci stanovisko príslušného úradu.

Sú stanovené percentá personálnych výdavkov v paušálnom systéme (15%/3%) fixné?

Áno

Môže byť do projektu zapojený partner bez finančnej účasti na projekte/v rozpočte projektu?

Iba v prípade, ak je EZÚS jediným partnerom, zvolí Typ partnerstva „Informatívne partnerstvo“ niektorému zo subjektov, ktorý je súčasťou EZÚSu. Informatívny partner nemá finančnú súčasť na projekte.

Aká je definícia ukazovateľa výstupu „Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov“?

Tento MU počíta celkovú dĺžku novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov v podporených projektoch.

Pre účely výpočtu cieľovej hodnoty tohto ukazovateľa sa za cyklistické cesty považujú všetky spôsoby vedenia cyklistov v hlavnom alebo v pridruženom dopravnom priestore, t. j. samostatnou cyklistickou cestičkou, samostatným cyklistickým pruhom alebo spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov. Teda môže ísť o vybudovanie novej cyklistickej cesty alebo o úpravy zasahujúce do konštrukčných vrstiev na existujúcej komunikácii určenej pre cyklistov. Za turistický chodník sa pre účely výpočtu cieľovej hodnoty tohto ukazovateľa považujú budovanie, úprava a rekonštrukcia turistických značených trás a náučných chodníkov.

Je možné v rámci programu Interreg Slovensko – Česko  predložiť viacero žiadostí, resp. zúčastniť sa ako partner viacerých projektov súčasne?

Áno, je to možné, avšak vecný rozsah prác musí byť v každom projekte iný.

Aké povolenia musí žiadateľ doložiť v prípade realizácie  investičných aktivít projektu pri predkladaní ŽoNFP?

Pre partnerov zo SR platí, že dokumenty vydané stavebným úradom, ktoré nahrádzajú stavebné povolenie (napr. oznámenie stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby, povolenie terénnych úprav a prác) je potrebné predložiť priamo pri predkladaní žiadosti o NFP.

Právoplatné stavebné povolenie (relevantné pre partnerov zo SR) s vyznačením nadobudnutia právoplatnosti vydané podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) alebo zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. (zákon o správnom konaní) nie je potrebné predložiť pri predkladaní žiadosti o NFP, ale predkladá ho najneskôr pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP. 

V prípade, ak žiadateľ/partner zo SR pri predkladaní žiadosti o NFP disponuje právoplatným stavebným povolením, predkladá ho spolu zo žiadosťou o NFP.

Partner z ČR musí u stavebného projektu taktiež doložiť, že má oprávnenie na vykonávanie stavebných prác. Žiadateľ/partner nie je povinný predložiť tento doklad priamo pri predkladaní žiadosti o NFP, ale predkladá ho najneskôr pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP. V prípade, ak žiadateľ/partner z ČR pri predkladaní žiadosti o NFP disponuje právoplatným stavebným povolením, predkladá ho spolu zo žiadosťou o NFP. Žiadateľ/partner predkladá spolu so žiadosťou o NFP príslušné povolenie, resp. zodpovedajúci doklad v zmysle Prílohy č. V.2 Zoznam príloh k žiadosti o NFP, ktorý je súčasťou Manuálu implementácie projektov – časť V – Predloženie žiadosti o NFP.