Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len MIRRI SR“) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/https://www.sk-cz.eu/sk a https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko- Česko 2021-2027“ ako aj návrh strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko- Česko 2021-2027“. K nahliadnutiu sú k dispozícii na adrese MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor metodiky a koordinácie PCS, Račianska 153/A, 831 03 Bratislava.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením prenosného ochorenia COVID-19, MIRRI SR odporúča dohodnúť si termín nahliadania vopred e-mailom na konzultacie.sea@mirri.gov.sk.

Stanoviská verejnosti k návrhu strategického dokumentu ako aj k správe o hodnotení podľa § 11 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., je možné predkladať najneskôr do 21 dní od jej zverejnenia prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA.

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko- Česko 2021-2027 a návrhu strategického dokumentu, sa uskutoční dňa 04.01.2022 o 11:00 v zasadacej miestnosti na 1. posch., v budove MIRRI SR, Račianska 153/A, Bratislava.

Za účelom získania  predbežných informácií o počte osôb, s cieľom pripraviť opatrenia podľa § 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., z dôvodu mimoriadnej situácie s COVID-19 je vhodné účasť na verejnom prerokovaní vopred ohlásiť e-mailom na konzultacie.sea@mirri.gov.sk, v termíne do 31.12.2021.