Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje prezentáciu k Správe o hodnotení STRATEGICKÉHO DOKUMENTU ,,Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko – 2021 – 2027“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.