Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 vyhlásilo dňa 26. apríla 2023 prvé tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci priorít Životné prostredie, Kultúra a cestovný ruch a Inštitucionálna spolupráca.

Keďže cezhraničná spolupráca a výber vhodného cezhraničného projektového partnera sú kľúčové, Spoločný sekretariát uverejnil nižšie formulár, ktorého cieľom je dať žiadateľom priestor na predstavenie projektových nápadov a ideí. Každý vyplnený dotazník bude zaradený do databázy, ktorá žiadateľom pomôže nájsť si vhodného projektového partnera pre realizáciu budúcich projektov.

Spoločne tak vytvoríme databázu pre tých, ktorí k svojmu projektovému nápadu hľadajú projektových partnerov. Tešíme sa na vaše nápady!