Návrh programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 (ďalej len „Program“) bol dňa 31. marca 2022 predložený na schválenie Európskej komisii.

Z rozpočtu Programu sa vo výške viac ako 85 miliónov eur za zdroj ERDF budú financovať projekty, ktoré pomôžu obyvateľom v slovensko-českom pohraničí.

Program je zastrešovaný riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a národným orgánom, ktorým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Hlavným cieľom Programu je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť spoločné výzvy, prekonať slabé stránky a podporiť rozvoj slovensko- českého prihraničného územia. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných projektov bude program implementovať vybrané politické ciele stanovené v príslušných nariadeniach EÚ týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program sa zameriava na nasledujúce kľúčové oblasti: 

  • Priorita 1.1: Životné prostredie
  • Priorita 2.1: Vzdelávanie
  • Priorita 2.2: Kultúra a cestovný ruch
  • Priorita 3.1: Inštitucionálna spolupráca
  • Priorita 3.2: Miestne iniciatívy – Fond malých projektov

Program môže byť upravený na základe požiadaviek a odporúčaní Európskej komisie a na základe Záverečného stanoviska SEA (proces posudzovania vplyvov na životné prostredie).

Podrobnosti o samotnom Programe, jeho zameraní a špecifikácii nájdete v prílohe tejto informácie.

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko- Česko 2021-2027

Cross-Border Cooperation Programme Interreg Slovakia – Czechia 2021-2027