Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje Zápisnicu z verejného prerokovania Správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie a návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027.

Zároveň sú zverejnené nasledovné prílohy k zápisnici: