Dňa 30. septembra 2021 sa uskutočnilo XII. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo online a okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu sa ho zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Hlavným cieľom deviateho stretnutia bola prezentácia stavu prípravy programového dokumentu (Kapitola 1-2), návrh rozdelenia alokácie vrátane ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov, prezentácia poktoku pri príprave programového dokumentu (Kapitola 4-7) a diskusia k danej téme.

V poradí desiate stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 20. októbra 2021 online formou.