Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) oznamuje, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/https://www.sk-cz.eu/sk a https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnený Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika- Česká republika 2021-2027.

Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., je možné predkladať najneskôr do 10 dní od jeho zverejnenia písomne na adresu: MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor metodiky a koordinácie PCS, Račianska 153/A, 831 03 Bratislava.