Dňa 20. októbra 2021 sa uskutočnilo X. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo online a okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu sa ho zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Hlavným cieľom desiateho stretnutia bola prezentácia zmien v Návrhu programového dokumentu (Kapitola 1-2 a 4-7), prezentácia návrhu cieľových hodnôt ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov upraveného v zmysle diskusie na IX. Task Force a zaslaných pripomienok vrátane Metodológie nastavenie cieľových hodnôt ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov a diskusia k danej téme.

V poradí jedenáste stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 10. novembra 2021 online formou.