Dňa 10. novembra 2021 sa uskutočnilo XI. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo online a okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu sa ho zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Hlavným cieľom jedenásteho stretnutia bola prezentácia zmien v Návrhu programového dokumentu (Kapitola 1-2), prezentácia návrhu Kapitoly 3 programového dokumentu, prezentácia zmien v Metodológii nastavenie cieľových hodnôt ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov a k návrhu cieľových hodnôt ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov upraveného v zmysle diskusie na X. Task Force a zaslaných pripomienok.

V poradí dvanáste stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 2. decembra 2021 online formou.