Dňa 3. marca 2021 sa uskutočnilo VI. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo online a okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu sa ho zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Hlavným cieľom šiesteho stretnutia bola prezentácia upraveného návrhu prioritných oblástí a pracovného návrhu kapitoly 2 programového dokumentu konzorciom a následná diskusia k tejto téme.

V poradí siedme stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 20. apríla 2021 online formou.