Dňa 26. januára 2021 sa uskutočnilo V. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo online a okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu sa ho zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Hlavným cieľom piateho stretnutia bola prezentácia a odsúhlasenie finálneho znenia socioekonomickej analýzy a prezentácia návrhu prioritných oblastí konzorciom, a to vrátane informovania o stave prípravy pracovného návrhu intervenčnej logiky (kapitola 2 Programového dokumentu).

V poradí šieste stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 3. marca 2021 online formou.