Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, usporiadalo seminár pre žiadateľov v nadväznosti k výzvam z nového programového obdobia 2021-2027.  Seminár sa uskutočnil 21.06.2023 v Žiline.

Cieľom seminára bolo informovať žiadateľov o vytvorení Žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ a a na správnosť obsahového zamerania projektových žiadostí.


Jednotlivé prezentácie zo seminára nájdete tu :