Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.