Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko Vás pozýva na semináre pre žiadateľov k výzvam programového obdobia 2021-27 s názvom „Napredujme spoločne“.

Termíny na prihlasovanie predlžujeme do 08.09.2023
Podujatia sa uskutočnia v 4 mestách na Slovensku a Česku a to v Ostrave, Trnave, Žiline a Brne. 
Voľnú kapacitu máme pre mesto Ostrava, Žilina a Brno. 


Program seminárov je nasledovný:
09:30 – Registrácia

10:00 – Predstavenie výziev programu

10:15 – Vytváranie žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+

10:45 – ŽoNFP a najčastejšie chyby

11:15 – Prestávka

11:35 – Prílohy k žiadosti o NFP

12:15 – Oprávnenosť výdavkov

12:45 – Diskusia

13:30 – Individuálna konzultácia

ZáverNeváhajte sa registrovať prostredníctvom formulára. 
Tešíme sa na Vašu účasť!