Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Česko v zmysle 3. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu, ktoré sa konalo dňa 14. 06. 2023, aktualizuje indikatívny harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023 pre programové obdobie 2021-2027.