Vážení žiadatelia o nenávratný finančný príspevok v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika,

dňa 14. júna 2023 sa v Brne uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho výboru, počas ktorého Monitorovací výbor schvaľoval žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15 zameranej na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. 

Na základe uznesenia Monitorovacieho výboru uvádzame stručný prehľad žiadostí o NFP predložených vo výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15: