Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg Slovensko – Česko oznamuje, že dňa 22.11.2023 sa uskutočnil prostredníctvom aplikácie Zoom webinár pre žiadateľov programového obdobia 2021-2027 k výzvam vzdelávanie a biodiverzita.

Cieľom webinára bolo informovať žiadateľov o nových výzvam programu, vysvetliť ako na správnosť obsahového zamerania projektových žiadostí a ako vytvoriť Žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+. V závere programu seminára boli žiadatelia informovaní o oprávnenosti výdavkov.

Z webinára bol vytvorený videozáznam, ktorý je rozdelený do nasledujúcich videí:

  1. Predstavenie výziev programu
  2. Obsahová stránka ŽoNFP
  3. Zmeny v predkladaní žiadosti v ITMS2014+
  4. Oprávnenosť výdavkov