Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 vyhlasuje výzvy č. INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie a INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita. V rámci týchto výziev je k dispozícii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na spolufinancovanie projektov suma 9 569 002 EUR.   

Kód výziev: INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdeláv. a INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverz.

Typ výziev: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 29.09.2023

Dátum uzavretia: 31.01.2024

Priorita:

2.1 Vzdelávanie

1.1 Životné prostredie

Špecifický cieľ:

Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu.

Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.