Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 zverejňuje Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o NFP. Príručka je určená pre oboznámenie hodnotiteľov s povinnosťami, činnosťou a postupmi pri odbornom hodnotení žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Príručka bola vypracovaná v nadväznosti v súlade a v nadväznosti na Hodnotiaci a výberový proces (Manuál implementácie projektov, časť VI.) schválený zo strany Monitorovacieho výboru programu.

V príručke pre hodnotiteľov ŽoNFP nájdete:

  • Princípy a všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o NFP
  • Subjekty hodnotiaceho procesu
  • Výber odborných hodnotiteľov
  • Proces hodnotenia
  • Postupy v procese schvaľovania žiadostí o NFP pri rozdielnom hodnotení

Príručku pre hodnotiteľov nájdete v sekcií Na stiahnutie.