Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027

Výzva je zaměřená na spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Výzva je průběžná pro celé programové období a bude ukončena dne 31.12.2029.

Podat Žádost je možné až poté, co bude projekt schválen Monitorovacím výborem a hlavní partner bude mít podepsanou Smlouvu o nevratném finančním příspěvku s Řídicím orgánem. Žádost musí být podána nejpozději s okamžikem, kdy Partner předkládá první výdaje ke kontrole kontrolorovi.

Text výzvy spolu s formulářem Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a Identifikace bankovního účtu příjemce dotace ze státního rozpočtu jsou přílohou této zprávy.