Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.sk.cz.eu.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 1. Obrázky vo fotogalérii nemajú definovaný vhodný alternatívny text.
 2. Video nemá titulky, pre nepočujúcich používateľov nie je prístupné.
 3. Zoznam nie je sémanticky správne definovaný pomocou tagov <ul>, <li>.
 4. Vstupné pole pre emailovú adresu nemá správne definovaný typ a zároveň nie je pre toto pole definovaný autocomplete.
 5. Odkazy nie sú pri hoveri myšou podčiarknuté.
 6. Uvedená kombinácia farieb nespĺňa minimálny kontrastný pomer 4,5:1 alebo 3:1 v prípade veľkého textu.
 7. Pri zväčšení stránky na 175% a rozlíšení obrazovky 1366×768 nie sú dostupné niektoré stĺpce tabuľky.
 8. PDF dokument je vo forme obrázkov bez OCR vrstvy, kvôli čomu nie je pre nevidiacich používateľov prístupný.
 9. Na stránke sa nachádzajú dve lišty na posúvanie vo vertikálnom smere, čo môže spôsobovať problémy niektorým používateľom s kognitívnymi poruchami pri ovládaní stránky.
 10. Tlačidlo pre nástroje nemá dostatočný kontrast, ktorý by spĺňal minimálnu hranicu kontrastného pomeru 3:1.
 11. Tlačidlo pre návrat hore nemá dostatočný kontrast, nie je dobre viditeľný symbol šípky, ktorý sa v ňom nachádza a samotné tlačidlo veľmi splýva s pozadím stránky.
 12. Po nastavení stanovených rozostupov nie je text vo vstupnom poli plne viditeľný, nie je možné ho celý prečítať.
 13. Menu, ktoré sa zobrazí pri hoveri myšou, nie je možné odstrániť prostredníctvom klávesnice, napr. pomocou klávesu Esc.
 14. Tlačidlo Možnosti prístupnosti nie je zamerateľné prostredníctvom klávesnice.
 15. Webové sídlo neobsahuje skiplink, ktorý by umožňoval preskočiť opakujúce sa časti obsahu.
 16. Názov niektorých stránok neobsahuje primárnu zodpovednosť.
 17. Poradie vstupných polí v rozšírenom vyhľadávaní nie je vhodné.
 18. Text odkazov „tu“ nie je zmysluplný.
 19. PDF dokument nemá definované záložky, uvedené zistenie sa týka viacerých dokumentov zverejnených na webovom sídle.
 20. Zameranie odkazov prostredníctvom klávesnice nie je viditeľné, používateľ nevie identifikovať, kde sa pri prechádzaní stránky klávesnicou nachádza.
 21. Zameranie vyhľadávacieho poľa nie je viditeľné, pri ovládaní myšou sa toto vstupné pole zobrazí pri hoveri na tlačidlo lupy, no pri prechádzaní stránky prostredníctvom klávesnice nie je toto pole pri zameraní viditeľné.
 22. Pre výber položiek z podmenu je potrebná trajektória. Používateľ musí pomocou myši dodržať presnú dráhu, pretože pri odsunutí z dráhy sa menu stratí.
 23. PDF dokument nemá definovaný jazyk, uvedené zistenie sa týka viacerých dokumentov zverejnených na webovom sídle.
 24. Výsledok vyhľadávania je uvedený v anglickom jazyku, avšak tento text nemá programovo nastavený anglický jazyk.
 25. Po začiarknutí checkboxu sa zobrazí tlačidlo „Stiahnuť vybrané“, ktoré sa ale nachádza nad všetkými PDF súbormi. O tomto tlačidle nie je používateľ asistenčnej technológie informovaný, nevie, že na stránke pribudlo tlačidlo a že sa nachádza nad týmto obsahom.
 26. V časti Program – Program 2021-2027 sa na príslušných podstránkach nenachádza bočná navigácia. Na webovom sídle sa nachádzajú aj ďalšie stránky, kde bočná navigácia chýba.
 27. Odkazy na súbory sa na webovom sídle neidentifikujú jednotne, používateľovi sú prezentované viacerými spôsobmi, čo ho môže pri prechádzaní obsahom zmiasť.
 28. Identifikácia chýb nie je postačujúca, chyba sa po chvíli stratí.
 29. V prihlasovacom formulári nie je dostupná informácia vysvetľujúca význam hviezdičky, teda že polia označené hviezdičkou sú povinné.
 30. Nie je poskytnutý návrh na opravu chyby vo vstupnom poli.
 31. Používateľ nie je pomocou čítača obrazovky informovaný o tom, či sú jednotlivé položky rozbalené alebo zbalené.
 32. Používateľ nie je pomocou čítača obrazovky informovaný o zobrazenom upozornení. 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 20.01.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 20.01.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: lubica.slisova@mirri.gov.sk. Správcom webového sídla je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a jeho prevádzkovateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pani Mgr. Ľubica Slišová z Odboru riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk