Dňa 1. júna 2021 sa uskutočnilo VIII. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo online a okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu sa ho zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Hlavným cieľom ôsmeho stretnutia bola prezentácia pokroku pri príprave programového dokumentu (Návrh priorít, Kapitola 2, Kapitola 1) a diskusia k danej téme.

V poradí deviate stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 30. septembra 2021 online formou.