Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Česko na programové obdobie 2021-2027.

Európska komisia v máji 2018 predložila balík legislatívnych návrhov nariadení upravujúcich regionálny rozvoj a európsku kohéznu politiku po roku 2020.  Na základe týchto návrhov nariadení, a v zmysle princípu partnerstva, zriadil Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Česká republika pracovnú skupinu pre prípravu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika na obdobie rokov 2021-2027  (TF SK-CZ). Hlavnou úlohou pracovnej skupiny TF SK-CZ je usmerňovať a dohliadať na prípravu programového dokumentu Programu Interreg SK-CZ pre programové obdobie 2021-2027. Členmi sú zástupcovia jednotlivých krajov a združení, ako aj zástupcovia relevantných ministerstiev na oboch stranách hranice. Pracovná skupina TF SK-CZ sa po prvý krát strela v septembri 2019. 

V programovom období 2021-2027 bude program riadiť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR), ktoré pôsobí ako riadiaci orgán, a Spoločný technický sekretariát v úzkej spolupráci so zástupcami oboch členských štátov.

Proces programovania budúceho programu Interreg Slovensko-Česko práve prebieha a stavia na skúsenostiach zo súčasného, ako aj minulých programových období. Vo všetkých krokoch programovania sa dodržiava regulačný rámec Európskej únie a návrhy európskych nariadení platných pre programy cezhraničnej spolupráce Interreg.

V roku 2020 tím externých odborníkov, ktorí podporujú proces programovania, pripravil záverečnú správu o územnej a sociálno-ekonomickej analýze. Na základe analýzy a diskusie s členmi pracovnej skupiny TF SK-CZ boli pripravené predbežné strategické ciele.

Na základe územnej a sociálno-ekonomickej analýzy a predbežných strategických cieľov bol pripravený návrh programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027.

V rámci prípravy programu sa vykonáva aj Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) s cieľom identifikovať potencionálne negatívne vplyvy programu na životné prostredie.

Európska komisia schválila program spolupráce Interreg Slovensko – Česko 4. októbra 2022. Boli vybrané najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Českom:

  1. Životné prostredie
  2. Vzdelávanie
  3. Kultúra a cestovný ruch
  4. Inštitucionálna spolupráca
  5. Fond malých projektov, ktorý je zameraný na podporu partnerstiev a cezhraničných štruktúr, vrátane voľnočasových a záujmových aktivít

Na slovenskej strane program INTERREG SK – CZ zahŕňa územie Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane patrí do programu Zlínsky, Moravskosliezky a Juhomoravský kraj.