Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 informuje, že semináre pre žiadateľov k výzvam programového obdobia 2021-2027 s názvom “Napredujme spoločne” sú ukončené.

V rámci seminárov, ktoré sa uskutočnili
⁃ 12.09.2023 v Ostrave
⁃ 14.09. 2023 v Trnave
⁃ 19.09.2023v Žiline
⁃ 22.09.2023 v Brne  

boli predstavené výzvy nového programového obdobia, opísaný postup predkladania žiadosti v ITMS2014+. Súčasťou semináru bolo informovanie o predložení žiadosti o NFP z obsahovej stránky a upozornenie na najčastejšie chyby v predkladaní žiadosti o NFP. Po krátkej prestávke boli predstavené prílohy k žiadosti o NFP. Prezentácia bola zakončená oboznámením žiadateľov o oprávnenosti výdavkov. Na záver semináru nasledovali individuálne konzultácie.

Prezentáciu zo semináru nájdete tu: