Dovoľujeme si oznámiť, že dnešným dňom 26. apríla 2023 vyhlasujeme prvé tri výzvy na predkladanie projektových žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027.

V rámci týchto výziev je k dispozícii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na spolufinancovanie projektov suma 40 990 919 EUR.

V sekcii Na stiahnutie nájdete Manuál implementácie projektov, ktorá stanovuje základné pravidlá, postupy a podmienky pre získanie príspevku na realizáciu projektu. Manuál  poskytuje prehľad o špecifikáciách Programu a prevedie žiadateľov vo fázach projektového cyklu od prípravy projektu po schválenie projektu.

Žiadosti o NFP sa podávajú výlučne cez monitorovací systém ITMS2014+. Pri podávaní žiadosti je nevyhnutné postupovať podľa Pokynov k vyplneniu žiadosti, ktoré nájdete tu.

Pre žiadateľov pripravujeme školenia v jednotlivých regiónoch. O termínoch Vás budeme včas informovať.

Tešíme sa na nové programové obdobie 2021-2027 a úspešnú realizáciu Vašich projektov!