Dňa 1. decembra 2020 sa uskutočnilo IV. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo online a okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu sa ho zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Hlavným cieľom štvrtého stretnutia bolo odprezentovanie návrhu základnej socioekonomickej analýzy programového územia a následná diskusia/spätná väzba k tejto téme.

V poradí piate stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 26. januára 2021 online formou.