Dňa 2. júna 2020 sa uskutočnilo III. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo online a okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu sa ho zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Hlavným cieľom tretieho stretnutia bolo prediskutovať aktuálny vývoj legislatívy Európskej únie, tematické okruhy nového programu a územné integrované stratégie samospráv.

Na predchádzajúcom zasadnutí pracovnej skupiny sa prítomní v rámci diskusie o tematických okruhoch nového programu zhodli, že ich výber bude vychádzať z výsledkov prieskumu reálnych potrieb cezhraničného územia u všetkých relevantných zainteresovaných partnerov. V zmysle tejto dohody boli na zasadnutí vyhodnotené výsledky prieskumu krajov a návrhy oblastí boli zoradené podľa priority.

Zároveň bol prezentovaný záujem členov o pokračovanie vo Fonde malých projektov.

V poradí štvrté stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 1. decembra 2020 online formou.