Dňa 6. decembra 2019 sa v Prahe v priestoroch národného orgánu programu, Ministerstva pro místní rozvoj Českej republiky, uskutočnilo II. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutia sa okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Hlavným cieľom druhého stretnutia bolo prediskutovať podmienky pre výber spracovateľa nového programového dokumentu a analýzy SEA a diskusia o budúcom tematickom zameraní programu.

Prítomným boli predstavené možné témy zamerania nového programu, ktoré vychádzajú z piatich politických cieľov kohéznej politiky a z nového návrhu nariadenia pre programy INTERREG. Medzi prítomnými zarezonovali najmä tematické okruhy zamerané na rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, cestovný ruch, vzdelávanie a cyklodopravy.

V rámci diskusie o tematických okruhoch nového programu sa prítomní zhodli, že ich výber bude vychádzať z výsledkov prieskumu reálnych potrieb cezhraničného územia u všetkých relevantných zainteresovaných partnerov.

V poradí tretie stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 19. marca 2020 v Zlínskom kraji.