česky

    

 

Aktuality

18. 3. 2014

Upozornenie pre slovenských partnerov

RO informuje prijímateľov SK partnerov o povinnosti postupovať pri zadávaní zákaziek na obstarávanie tovarov a služieb a stavených prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov.
10. 3. 2014

Seminár pre prijímateľov (slovenskí partneri)

Dňa 20.03.2014 bude v Dome kultúrnych tradícií v obci Dohňany Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce organizovať seminár pre prijímateľov finančného príspevku poskytnutého na projekty realizované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
12. 2. 2014

Povinnosti prijímateľa vyplývajúce z Usmernenia k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013 č. 1/2013-U

Komplexným cieľom usmernenia je na národnej úrovni zadefinovať postup a zabezpečiť efektívny systém vo vzťahu k ukončeniu pomoci pre operačné programy financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2007 – 2013, a to v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky.
1. 2. 2014

Metodický pokyn k aktualizácii príloh Príručky pre prijímateľa, verzie 3.1

V nadväznosti na vydanie aktualizovanej verzie Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, verzie 7.0 účinnej od 1.2.2014 vydal Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Metodický pokyn k aktualizácii niektorých príloh Príručky pre prijímateľa.
28. 1. 2014

Informácia o platbách SEPA

V nadväznosti na iniciatívu v oblasti platobnej integrácie a vytvorenia harmonizovaných platobných rámcov pre elektronické platby v eurách (SEPA – Single Euro Payments Area) a na prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 je zavedená povinnosť najneskôr od 1. februára 2014 uvádzať v komunikácii s poskytovateľom platobných služieb číslo účtu vo formáte IBAN v prípade domácich aj cezhraničných platobných transakcií.
20. 1. 2014

Hlavná cena Facebooku Asus MemoPad HD7 má výhercu !!!

8-ročný Dominik sa zapojil do súťaže o najkrajší plagát na tému „Cezhraničná spolupráca mojimi očami“ a za svoje výtvarné dielko získal najväčší počet like-ov na Facebooku. Spokojnému výhercovi gratulujeme. :o)

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty