česky

    

 

Aktuality

3. 11. 2014

Semináre pre žiadateľov

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou na prekladanie žiadostí o FP budú Riadiacim orgánom v dňoch 12. a 13. novembra 2014 v Žiline a Brne organizované semináre pre žiadateľov.
28. 10. 2014

Upozornenie pre prijímateľov

Riadiaci orgán oznamuje prijímateľom, že posledné dva termíny na predloženie súhrnných žiadostí o platbu v roku 2014 sú 14.11.2014 a 28.11.2014.
20. 10. 2014

Riadiaci a národný orgán vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok č. OPSRCR/2014/06

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. november 2014 do 12:00 hod. V súvislosti s vyhlásením výzvy vstúpili do platnosti nové verzie programovej dokumentácie - Príručka pre žiadateľa - verzia 3.3 a Programový manuál verzia 3.1, ktoré nájdete v časti Programová dokumentácia.
20. 10. 2014

Upozornenie pre prijímateľov

RO upozorňuje slovenských partnerov na striktné dodržiavanie kap. 2.6 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov v rámci projektov spolufinancovaných z OP CS SR – ČR 2007 – 2013 verz. 2.0 v prípade popisu pracovných činností v pracovnom výkaze.
17. 10. 2014

Upozornenie pre prijímateľov

Upozorňujeme prijímateľov, že na základe zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov sú povinný dodržiavať povinnosť pri každom verejnom obstarávaní predkladať aj výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na základe §5 dotknutého zákona.
30. 9. 2014

European Cooperation Day 2014

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 sa zapojil do projektu celoeurópskej iniciatívy „European Cooperation Day 2014“ organizáciou kultúrneho podujatia, ktoré sa konalo dňa 27.9.2014 v Bojniciach.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty