česky

    

 

Aktuality

20. 10. 2014

Riadiaci a národný orgán vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok č. OPSRCR/2014/06

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. november 2014 do 12:00 hod. V súvislosti s vyhlásením výzvy vstúpili do platnosti nové verzie programovej dokumentácie - Príručka pre žiadateľa - verzia 3.3 a Programový manuál verzia 3.1, ktoré nájdete v časti Programová dokumentácia.
20. 10. 2014

Upozornenie pre prijímateľov

RO upozorňuje slovenských partnerov na striktné dodržiavanie kap. 2.6 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov v rámci projektov spolufinancovaných z OP CS SR – ČR 2007 – 2013 verz. 2.0 v prípade popisu pracovných činností v pracovnom výkaze.
17. 10. 2014

Upozornenie pre prijímateľov

Upozorňujeme prijímateľov, že na základe zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov sú povinný dodržiavať povinnosť pri každom verejnom obstarávaní predkladať aj výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na základe §5 dotknutého zákona.
30. 9. 2014

European Cooperation Day 2014

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 sa zapojil do projektu celoeurópskej iniciatívy „European Cooperation Day 2014“ organizáciou kultúrneho podujatia, ktoré sa konalo dňa 27.9.2014 v Bojniciach.
24. 9. 2014

Pozvánka do Bojníc na Deň európskej spolupráce 2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo pro místní rozvoj Českej republiky v spolupráci s mestom Bojnice Vás pozývajú 27. septembra na česko – slovenský „Deň bez hraníc“.
29. 7. 2014

Usmernenie pre SK partnerov pri predkladaní dokumentácie k VO

Usmerňujeme prijímateľov pri predkladaní dokumentácie k VO, že od 1.7.2013 sú povinní predkladať dokumentáciu k podlimitným zákazkám podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, až pri predkladaní dokumentácie zoznamu deklarovaných výdavkov, ktorého sa predmetný výdavok týka.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty