česky

    

 

Aktuality

1. 12. 2014

Schválenie mimoriadneho termínu na predkladanie ŽoP

V nadväznosti na žiadosť RO pre PCS SR-ČR schválil certifikačný orgán mimoriadny termín na predloženie technickej súhrnnej žiadosti o platbu. Preto oznamujeme prijímateľom, že Žiadosti o platbu je možné predkladať v mimoriadnom termíne najneskôr do 8.12.2014. Žiadosti predložené po tomto termíne budú môcť byť preplatené až v roku 2015.
1. 12. 2014

Seminár pre prijímateľov

Dňa 10.12.2014 bude v priestoroch Hotela Marlene v Oščadnici Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce organizovať seminár pre prijímateľov finančného príspevku poskytnutého na projekty realizované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
3. 11. 2014

Semináre pre žiadateľov

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou na prekladanie žiadostí o FP budú Riadiacim orgánom v dňoch 12. a 13. novembra 2014 v Žiline a Brne organizované semináre pre žiadateľov.
28. 10. 2014

Upozornenie pre prijímateľov

Riadiaci orgán oznamuje prijímateľom, že posledné dva termíny na predloženie súhrnných žiadostí o platbu v roku 2014 sú 14.11.2014 a 28.11.2014.
20. 10. 2014

Riadiaci a národný orgán vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok č. OPSRCR/2014/06

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. november 2014 do 12:00 hod. V súvislosti s vyhlásením výzvy vstúpili do platnosti nové verzie programovej dokumentácie - Príručka pre žiadateľa - verzia 3.3 a Programový manuál verzia 3.1, ktoré nájdete v časti Programová dokumentácia.
20. 10. 2014

Upozornenie pre prijímateľov

RO upozorňuje slovenských partnerov na striktné dodržiavanie kap. 2.6 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov v rámci projektov spolufinancovaných z OP CS SR – ČR 2007 – 2013 verz. 2.0 v prípade popisu pracovných činností v pracovnom výkaze.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty