česky

    

 

Aktuality

2. 3. 2015

Zoznam Žiadostí o finančný príspevok zamietnutých z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti

Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 zverejňuje zoznam Žiadostí o FP predložených v rámci výzvy na predkladanie projektov s kódom OPSRCR/2014/06 zamietnutých z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti.
2. 3. 2015

Zoznam Žiadostí o finančný príspevok prerokovaných na 10. zasadnutí SMV v Znojme

Riadiaci orgán zverejňuje zoznam Žiadostí o FP, ktoré boli Spoločným monitorovacím výborom na zasadnutí dňa 4.2.2015 v Znojme prerokované a odporučené na schválenie, scvhálenie s podmienkou alebo zamietnuté z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
27. 2. 2015

Výzva pre zamilované hrdličky!!!

pri príležitosti 25. výročia programov Interreg EÚ, DG Regio vyhlásilo súťaž cezhraničných milostných príbehov.
9. 2. 2015

Výzva na predkladanie životopisov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce SR–ČR 2007–2013 v spolupráci s Národným orgánom programu – Ministerstvom pro místní rozvoj ČR vyhlasuje výzvu na predkladanie životopisov uchádzačov na uvoľnené pracovné miesto v rámci Spoločného technického sekretariátu pre Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.
1. 12. 2014

Schválenie mimoriadneho termínu na predkladanie ŽoP

V nadväznosti na žiadosť RO pre PCS SR-ČR schválil certifikačný orgán mimoriadny termín na predloženie technickej súhrnnej žiadosti o platbu. Preto oznamujeme prijímateľom, že Žiadosti o platbu je možné predkladať v mimoriadnom termíne najneskôr do 8.12.2014. Žiadosti predložené po tomto termíne budú môcť byť preplatené až v roku 2015.
1. 12. 2014

Seminár pre prijímateľov

Dňa 10.12.2014 bude v priestoroch Hotela Marlene v Oščadnici Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce organizovať seminár pre prijímateľov finančného príspevku poskytnutého na projekty realizované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty