česky

    

 

Aktuality

19. 1. 2018

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ) na vyhlásené výzvy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce.
17. 1. 2018

Pridelenie projektov projektovým manažérom a kontrolórom (PO 2014-2020)

RO zverejňuje zoznam projektov v programovom období 2014-2020 s ich pridelením jednotlivým projektovým a kontrolným manažérom.
17. 1. 2018

Často kladené otázky k vyhláseným výzvam

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu Interreg V-A SK-CZ zverejňuje odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvám č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
17. 1. 2018

Konzultácie a poradenstvo pre žiadateľov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovoľujú informovať o možnostiach konzultácií a poradenstva pre potenciálnych žiadateľov v rámci vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Týmto chceme upriamiť Vašu pozornosť na možnosť konzultovania projektových zámerov v regionálnych poradenských centrách, ktoré sa nachádzajú v každom kraji v rámci oprávneného územia.
16. 1. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16. 4. 2018.
11. 1. 2018

Aktualizácia vzoru Zmluvy o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A SK-CZ (ďalej len „RO“) zverejňuje aktualizáciu vzoru Zmluvy o NFP pre projekty predložené a schválené v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty