česky

    

 

Aktuality

18. 9. 2018

Oznam o uzatvorení druhého priebežného kola prijímania žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov a konaní zasadnutia komisie pre výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu Interreg V-A SK-CZ oznamuje, že dňa 18. septembra 2018 uzatvára druhé kolo prijímania žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov programu.
5. 9. 2018

Podklady zo seminárov pre žiadateľov

Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s regionálnymi poradenskými centrami usporiadal semináre pre žiadateľov. Semináre sa konali v Ostrave, Žiline, Zlíne a Trnave.
24. 8. 2018

Seminár pre žiadateľov v Zlíne 3.9.2018 a v Trnave 4.9.2018 - zmena harmonogramu

V rámci seminárov pre žiadateľov, ktoré sa budú konať 3.9.2018 v Zlíne a 4.9.2018 v Trnave, si dovoľujeme upozorniť na zmenu harmonogramu seminárov.
22. 8. 2018

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2018.
15. 8. 2018

Upozornenie pre prijímateľov - predkladanie Žiadostí o platbu

Riadiaci orgán upozorňuje prijímateľa na aktualizáciu prílohy MPIP - časť pre prijímateľa č 1e Pokyny k vypĺňaniu a predkladaniu ZDV a ŽoP. V rámci dokumentu bola do postupov doplnená povinnosť prikladať prílohy do ŽoP v ITMS2014+.
15. 8. 2018

POZOR! Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje zmenu formálnych náležitostí vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty