česky

    

 

Aktuality

29. 7. 2014

Usmernenie pre SK partnerov pri predkladaní dokumentácie k VO

Usmerňujeme prijímateľov pri predkladaní dokumentácie k VO, že od 1.7.2013 sú povinní predkladať dokumentáciu k podlimitným zákazkám podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, až pri predkladaní dokumentácie zoznamu deklarovaných výdavkov, ktorého sa predmetný výdavok týka.
12. 6. 2014

Upozornenie pre prijímateľov – povinné zverejňovanie zmlúv

Upozorňujeme prijímateľov na dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) – t.j. na povinnosť zverejňovať zmluvy s dodávateľmi tovarov a služieb v projektoch financovaných v rámci PCS SR-ČR 2007-2013.
12. 6. 2014

Upozornenie pre prijímateľov – dodržiavanie zmluvných podmienok

Upozorňujeme prijímateľov na dôsledné dodržiavanie povinností, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.
30. 5. 2014

Upozornenie pre českých partnerov

Dňa 30.5.2014 bol vydaný Metodický pokyn Riadiaceho orgánu pre Program cezhraničnej spolupráce ku zmenám postupov zadávania verejných zakáziek pre českých príjemcov účinných od 1. 6 .2014.
7. 5. 2014

Verejné prerokovanie k správe z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020“ sa uskutoční dňa 21. 05. 2014 o 14.00 h na Ministerstve životného prostredia SR, pracovisko Hanulova 5/d (Dúbravka), 841 01 Bratislava, miestnosť č. 203 / 2. poschodie.
29. 4. 2014

Zoznam Žiadostí o finančný príspevok odporučených na schválenie alebo schválenie s podmienkou na 9. zasadnutí SMV v Demänovskej Doline

Riadiaci orgán zverejňuje zoznam Žiadostí o FP, ktoré boli Spoločným monitorovacím výborom na zasadnutí dňa 27.3.2014 v Demänovskej Doline odporučené na schválenie alebo scvhálenie s podmienkou.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty