česky

    

 

Aktuality

7. 10. 2016

Registrácia v ITMS2014+ a samotné predkladanie žiadosti o NFP sú aktívne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že registrácia žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ je aktívna a zároveň je možné začať predkladať žiadosti o NFP aj fyzicky na riadiaci orgán.
6. 10. 2016

Príručka pre hodnotiteľov (verzia 1.0)

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR zverejňuje Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 1.0), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
31. 8. 2016

Dôležitý oznam pre žiadateľov týkajúci sa vyhlásených výziev

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy INTERREG SK-CZ/2016/01, INTERREG SK-CZ/2016/02, INTERREG SK-CZ/2016/03 a INTERREG SK-CZ/2016/04
30. 8. 2016

POZOR! Doplnenie k aktualite zverejnenej dňa 26.8.2016 s názvom "Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev."

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovoľuje informovať, že došlo k zmene vo zverejnených dokumentoch dňa 26.8.2016 výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 (ďalej len "výzvy").
26. 8. 2016

POZOR! Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu technických príčin (úprava formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+) riadiaci orgán predlžuje platnosť vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016 a to nasledovne:
19. 8. 2016

Oznam pre žiadateľov týkajúci sa vyhlásených výziev

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (ďalej len „RO“) oznamuje, že z dôvodu technických príčin dôjde k posunu vyhlásených výziev.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty