česky

    

 

Aktuality

27. 11. 2017

Oznámenie o zverejnení schémy minimálnej pomoci

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola v Obchodnom vestníku č. 224/2017 vydanom dňa 24. novembra 2017 (v kapitole „štátna pomoc a iné programy podpory“) zverejnená Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike a v Českej republike prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pod číslom G000040, Schéma DM–16/2017 k Špecifickému cieľu 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
23. 11. 2017

Pridelenie projektov manažérom a kontrolórom

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, zverejňuje v sekcii Materiály a dokumenty > Pridelenie projektov, aktualizovanú tabuľku pridelenia projektov jednotlivým projektovým a kontrolným manažérom.
22. 11. 2017

Aktualizácia Manuálu prípravy a implementácie projektu - časť pre žiadateľa

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje aktualizáciu Manuálu prípravy a implementácie projektu (verzia 2.3), ktorý je záväzným riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). Manuál prípravy a implementácie projektu v základných bodoch popisuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, podmienky a postupy ním stanovené.
2. 11. 2017

Harmonogram výziev na rok 2017/2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017 a indikatívny harmonogram výziev pre rok 2018.
26. 10. 2017

Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán zverejňuje informačný dokument, ktorý poskytuje odborný prehľad pri kontrole a implementácií projektov cezhraničnej spolupráce. Dokument je súhrnom tém z oblasti verejného obstarávania, s cieľom uľahčiť orientáciu v danej problematike pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty