Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.6.2017.

Kód vyzvania: INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum vyhlásenia: 17.5.2017

Dátum uzavretia: 15.6.2017

Prioritná os:
2. Kvalitné životné prostredie
3. Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ: 
2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov