Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2022/14. Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „žiadosť o NFP“) je 1. august 2022.

Podrobný postup správneho vyplnenia žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ nájdete v v prílohe č. 10 MPIP/časť pre žiadateľa (príloha č. 2 Výzvy) – Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez ITMS2014+. Prosíme žiadateľov o dodržiavanie tohto postupu. Pre väčšiu prehľadnosť tento dokument zverejňujeme aj samostatne na odkaze nižšie.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 31.5.2022

Dátum uzavretia: 1.8.2022

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Link na výzvu v systéme ITMS2014+: INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 - VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 - Vyhlásená výzva, ITMS2014+ Verejná časť

 

pdf

Výzva_INTERREG V-A SK-CZ_2022_14

Veľkosť: 971.02 KB
Počet stiahnutí : 2201
Dátum pridania: 31.05.2022
zip

Prilohy_vyzvy_14

Veľkosť: 9.70 MB
Počet stiahnutí : 879
Dátum pridania: 31.05.2022
pdf

Pokyny k vyplneniu formularu ZoNFP cez ITMS2014+

Veľkosť: 1.66 MB
Počet stiahnutí : 898
Dátum pridania: 31.05.2022