Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2021/13. Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „žiadosť o NFP“) je 15.10.2021.

Podrobný postup správneho vyplnenia žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ nájdete v prílohe č. 10 MPIP/časť pre žiadateľa (príloha č. 2 Výzvy) – Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez ITMS2014+. Prosíme žiadateľov o dodržiavanie tohto postupu. Pre väčšiu prehľadnosť tento dokument zverejňujeme aj samostatne na odkaze nižšie.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 10.6.2021

Dátum uzavretia: 15.10.2021

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Link na výzvu v systéme ITMS2014+: INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 - Vyhlásená výzva, ITMS2014+ Verejná časť

pdf

Výzva_INTERREG V-A SK-CZ_2021_13

Veľkosť: 939.80 KB
Počet stiahnutí : 2268
Dátum pridania: 10.06.2021
pdf

Pokyny k vyplneniu formularu ZoNFP cez ITMS2014+

Veľkosť: 1.49 MB
Počet stiahnutí : 1118
Dátum pridania: 10.06.2021
zip

prilohy_vyzvy

Veľkosť: 8.85 MB
Počet stiahnutí : 1173
Dátum pridania: 10.06.2021