Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16. 4. 2018.

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 16.01.2018

Dátum uzavretia: 16.04.2018

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

Investičná priorita: 2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Stiahnuť všetky
Názov Dátum zmeny Stiahnuť
Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 24.07.2018 Stiahnuť
Otvoriť
Príloha č. 1 Zoznam povinných príloh INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 24.07.2018 Stiahnuť
Príloha č. 6 MPIP Oprávnenosť výdavkov 24.07.2018 Stiahnuť
Príloha č. 6 MPIP Limity personálnych výdavkov 24.07.2018 Stiahnuť
Príloha č. 8 MPIP Dohoda o spolupráci 24.07.2018 Stiahnuť
1 - Formulár žiadosti o NFP a prílohy k žiadosti o NFP vrátane zoznamu príloh 24.07.2018 Stiahnuť
Formular_ziadosti_o_NFP 24.07.2018 Stiahnuť
Pokyny pre vyplnenie ZoNFP 24.07.2018 Stiahnuť
Zoznam povinných príloh k NFP 24.07.2018 Stiahnuť
Prílohy k formuláru žiadosti o NFP 24.07.2018 Stiahnuť
2 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa 24.07.2018 Stiahnuť
Otvoriť
Prílohy k MPIP 24.07.2018 Stiahnuť
Metodický pokyn č. 2/2018 24.07.2018 Stiahnuť
3 - Zoznam merateľných ukazovateľov vrátane ukazovateľov relevantných k HP 24.07.2018 Stiahnuť
4 - Schéma de minimis č. DM-16/2017 24.07.2018 Stiahnuť
Otvoriť
5 - Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok v zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa 24.07.2018 Stiahnuť
6 - Informatívny dokument k určeniu hospodárskych a nehospodárskych činností v rámci infraštruktúry pre program Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 24.07.2018 Stiahnuť
7. Zoznam iných údajov relevantných k horizontálnemu princípu rovnosti mužov a žien a nediskriminácie 24.07.2018 Stiahnuť

Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+