Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/01. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2016.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 31.10.2016 

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce