Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ČR pre partnerov z Česka na spolufinancovanie projektov schválených v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ.

 

Uvedená povinnosť sa týka partnerov z Česka, ktorí sú zapojení do realizácie projektu, ktorý bol predložený vo výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05, bol schválený spoločným monitorovacím výborom a vedúci partner uzavrel zmluvu o poskytnutí NFP! Táto povinnosť sa takisto uplatňuje na projekty, ktoré budú schválené v ďalších výzvach (INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 a vyššie).

Vedúci a projektoví partneri z ČR môžu na spolufinancovanie projektu získať dotáciu zo štátneho rozpočtu, t.j. kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotácia je poskytovaná vo výške maximálne 5 % oprávnených výdavkov daného partnera.

O dotáciu zo štátneho rozpočtu ČR žiada každý partner z ČR prostredníctvom podania žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ČR na spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci programu Interreg V-A SK-CZ.

 

Číslo výzvy: 1/2018/SK

Typ výzvy: priebežná

Dátum vyhlásenia: 15.8.2018

Dátum uzavretia: 31.12.2023

Pre bližšie informácie o postupe a podmienkach získania príspevku zo štátneho rozpočtu ČR nájdete vo zverejnenej výzve nižšie a takisto v Manuáli prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa, kapitola 4.1.2.