Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci technickej pomoci INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 24. 2. 2017.

 

Kód vyzvania: INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum vyhlásenia: 27.1.2017

Dátum uzavretia: 24.2.2017

Prioritná os: 4. Technická pomoc

Špecifický cieľ: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov