Názov projektuŠpecifický cieľInformácie
AdTech1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov cezhraničnej dopravnej siete1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému
a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Rozvoj stavebních oborů v česko-slovenském přihraničí1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových sietí a informačných technológií1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Společný vzdelávací program přeshraničního exkurzního vyučování1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Úcta, hrdosť, odbornosť1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Vzdělávání bez hranic1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania
plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami
obehového hospodárstva
1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac