Názov projektuŠpecifický cieľInformácie
AdTech1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov cezhraničnej dopravnej siete1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému
a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Inovace pro zdroje energie1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Intenzifikácia a zefektívňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s MSP1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Nové inovácie v agrosektore- E-book1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Podpora spoločných odborných vzdelávacích aktivít v príprave mladých odborníkov z oblasti cestných tunelov v cezhraničnom regióne1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Robotika... a robot ti tyká...1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Rozvoj stavebních oborů v česko-slovenském přihraničí1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových sietí a informačných technológií1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Společný vzdelávací program přeshraničního exkurzního vyučování1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Úcta, hrdosť, odbornosť1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu - EDU-MaTech1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Vzdelávanie zamerané na prax a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizačnej techniky a mechatroniky1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Vzdělávání bez hranic1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Vzdelávanie pro budúcnosť1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Viac

Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania
plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami
obehového hospodárstva
1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac