Dnes si bližšie predstavíme projekt s názvom Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika- Česká republika. Vedúcim partnerom projektu je dobrovoľný zväzok obcí Obce pro Baťův kanál a hlavným cezhraničným partnerom na slovenskej strane je obec Myjava. Na otázky nám v malebnom prostredí Baťovho kanálu – prístav Petrov odpovedala p. Martina Kočvarová, DiS – manažérka zväzku obcí.

 

1.Nachádzame sa v okolí Baťovho kanálu, ktorý nesie názov po známej osobnosti. Vedeli by ste bližšie opísať históriu tohto miesta?

Historická vodná cesta – Baťov kanál, alebo vnútrozemský prieplav Otrokovice – Rohatec, bola vybudovaná v rokoch 1935 – 1938. Súčasná dĺžka Baťovho kanálu je niečo okolo 53 km. Vodná cesta pôvodne slúžila len pre nákladnú dopravu, a to za účelom prepravy lignitu do Baťových tovární v Otrokoviciach. Nákladná doprava na kanáli bola po druhej svetovej vojne zrušená a v súčasnej dobe slúži výlučne len na turistické účely.

 

2.Čím je táto lokalita výnimočná a atraktívna pre návštevníkov?

Baťov kanál je ideálnym miestom pre dovolenku na lodi, pri ktorej zažijete plno zážitkov a ste neustále obklopení prírodou. Pozdĺž trasy sa nachádza veľké množstvo prírodných, ako aj turistických pamiatok. Nachádzajú sa tu mestá s kultúrnymi pamiatkami, neďaleko je technická pamiatka Výkopník, kde sa prevážalo uhlie z bane v Ratiškoviciach, ktoré sa po Baťovom kanáli vozilo do závodu v Otrokoviciach.

DSC02505
DSC02507

 

3.Aký prínos bude mať cyklotrasa vybudovaná s dotáciou v rámci programu Interreg V-A SK-CZ pre tento región?

Vybudovaním cyklotrasy dôjde ku skvalitneniu cyklistickej infraštruktúry v danom prihraničnom regióne, súčasne sa zvýši dostupnosť územia pre cyklistov, bude zaistená prístupnosť k technickej pamiatke Výkopník, ktorá sa nachádza v prístave v Sudoměřicích. Cyklotrasa pozdĺž Baťovho kanálu je súčasťou Moravskej trasy čo je pomerne významný európsky cyklokoridor, takže jedným z dôvodov založenia nášho zväzu bolo práve vybudovanie cyklotrasy pozdĺž Baťovho kanálu. V úseku Baťovho kanálu na moravskej časti je cyklotrasa vedená prevažne po miestnych komunikáciách, ktorých kvalita nie je úplne ideálna pre cyklistov, takže snaha je o vybudovanie kvalitnej cyklotrasy na území Juhomoravského kraja. Jednou z častí projektu je aj propagácia tohto prihraničného regiónu, kde v rámci tejto propagačnej činnosti budeme vytvárať cykloturistickú mapu, ktorá bude obsahovať výber tých najdôležitejších turistických atraktivít z tohto územia ako na tej českej, tak aj na slovenskej strane.

 

4.V čom spočíva cezhraničný charakter projektu?

V rámci projektu budujeme na oboch stranách prihraničného regiónu dve cyklotrasy, na českej strane je to jeden z úseku cyklotrasy povedľa Baťovho kanálu a na slovenskej strane je to vybudovanie časti cyklotrasy v lokalite Myjavskej pahorkatiny.

 

5.Keďže v projekte ide o cezhraničnú spoluprácu, ako sa vám komunikuje resp. spolupracuje s cezhraničnými partnermi?

Našim hlavným cezhraničným partnerom je mesto Myjava a spolupracujeme s nimi v rámci pravidelných pracovných stretnutí a v rámci emailovej komunikácie, kde riešime jednotlivé spoločné aktivity projektu. Spolupráca prebieha bez problémov.

 

6.Ako ste sa dozvedeli o možnosti čerpania dotácií prostredníctvom štrukturálnych fondov? Pomocou webových stránok?

Pomocou webových stránok programu Interreg a ďalej prostredníctvom Krajského úradu Juhomoravského kraja, ktorý robí pre mikroregióny na území Juhomoravského kraja pravidelné stretnutia, kde nás vždy informuje o projektoch alebo o vypisovaných projektových výzvach, takže aj z tejto strany.

 

7.Sledujete aj naše webové stránky, facebook, zúčastňujete sa na seminároch pre žiadateľov/prijímateľov?

Chodíme pravidelne na semináre a webové stránky tiež sledujeme.

 

8.Máte už predošlé skúsenosti s cezhraničnými projektami, poprípade plánujete do budúcnosti ďalšie?

Momentálne máme rozbehnuté ešte dva cezhraničné projekty a v minulosti sme robili jeden cezhraničný projekt, ale to bolo ešte v rámci fondu mikroprojektov. Do budúcna pripravujeme potom ešte dva projekty, ktoré sú taktiež na ďalších úsekoch cyklotrasy pozdĺž Baťovho kanálu.

 

9.V akej fáze projektu sa nachádzate? Aký je časový harmonogram? Kedy plánujete začať s výstavbou?

Teraz máme rozbehnuté výberové konanie na zhotoviteľa stavby, zahájiť stavbu plánujeme niekedy koncom júna, začiatkom júla a stavba by mala byť hotová do konca tohto roku.

 

10.Keďže ste teraz vo fáze implementácie projektu, narazili ste v tejto fáze na nejaké komplikácie? Dodržíte časový harmonogram podľa zmluvy o poskytnutí NFP?

Zatiaľ to vyzerá tak, že harmonogram, ktorý máme v rámci projektu by sme mali dodržať.

 

11.Aký máte názor na administratívnu záťaž, ktorá je spojená s uchádzaním sa o štrukturálne fondy a konkrétne vypĺňanie žiadosti o NFP?

Nie je to o nič náročnejšie ako iné operačné programy.

DSC02520
DSC02545

 

12.Ak ste natrafili na nejaký problém pri vypĺňaní žiadosti mali ste sa na koho obrátiť?

Tam nebol problém. Ak sa vyskytol nejaký problém, konzultovali sme to s administrátormi programu a vždy sme sa dostali k nejakému výsledku, aby sme mohli úspešne podať žiadosť.

 

13.Využívali ste pomoc regionálneho poradenského centra, mohli ste sa na nich obrátiť?

Využívali sme, ale skôr sme to konzultovali priamo s administrátormi v Bratislave.

 

14.Ako vnímate podporu EÚ prostredníctvom štrukturálnych fondov, aký je váš názor všeobecne?

V rámci tohto nového programového obdobia nám chyba väčšia podpora projektov zameraných na cestovný ruch, potrebovali by sme širšie spektrum aktivít, ktoré sú v rámci programu Interreg financovateľné. Toto sa týka, ale aj ostatných operačných programov EÚ. Všeobecne je však náš názor na podporu EU prostredníctvom štrukturálnych fondov pozitívny.

 

15.Máte pocit, že projekty podporené programom Interreg V-A SK-CZ pomohli rozvoju regiónu a tejto lokalite?

Určite. Náš zväzok obcí sa sústredí na realizáciu projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry územia okolo Baťovho kanálu, ktorý je jednou z hlavných atraktivít daného prihraničného regiónu a súčasne realizujeme projekty zamerané na cestovný ruch. Na tieto projekty sa nám pomerne darí získavať dotačné prostriedky k programu cezhraničnej spolupráce. Taktiež členské obce čerpali v minulosti finančné prostriedky z programov cezhraničnej spolupráce na projekty zamerané na rozvoj prihraničného regiónu.

 

16.Plánujete do budúcna veľkú akciu resp. nejakú aktivitu na spropagovanie tohto projektu?

Vyložene samostatnú kultúrnu akciu v rámci projektu „Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech“ neplánujeme ale samozrejme, propagačné výstupy z projektu budeme prezentovať v rámci Baťovho kanálu, kde má Baťov kanál svoje informačné centrum. Spolupracujeme aj s turistickými informačnými centrami, ktorým poskytujeme tieto materiály, spolupracujeme s Juhomoravským krajom, takže propagácia pôjde touto cestou. Súčasne sa každoročne zúčastňujeme veľtrhu cestovného ruchu, kde budú výstupy projektu taktiež prezentované.