Dňa 16. marca sa konalo mimoriadne zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Predmetom rokovania bolo stanovenie termínov na zverejnenie výziev na predkladanie žiadostí o NFP. Bolo dohodnuté, že v termíne do 22. apríla 2016 vyhlási RO výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prioritné osi Programu Interreg V-A SR-ČR 2014 - 2020, s výnimkou investičnej priority 1b. Členovia SMV boli informovaní o prácach RO pri odblokovaní pozastavených platieb na programe.