Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Politiku boja proti podvodom.

 
6.12.2017_Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie C(2017) 8393

# Názov Dátum zmeny Stiahnuť
Interreg V-A SK-CZ verzia 2.0 25.07.2018 Stiahnuť Zobraziť

11.6.2015_Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie C(2015) 4080

# Názov Dátum zmeny Stiahnuť
Interreg V-A SK-CZ verzia 1.0 25.07.2018 Stiahnuť Zobraziť

Plán hodnotenia pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020 predstavuje predovšetkým harmonogram hodnotiacich aktivít, ktoré budú v priebehu programu realizované. Zmyslom hodnotení, uvedených v tomto Pláne hodnotenia, je zaistiť spätnú väzbu na vykonávané intervencie. Ich cieľom je poskytnúť podklady a konkrétne odporúčania na zlepšovanie kvality a účinnosti programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika tak, aby realizované intervencie skutočne napĺňali stanovené tematické a špecifické ciele, a aby implementácia intervencií v programovom území prebiehala pokiaľ možno bez problémov.