Česká republika: 

Region Bílé Karpaty
nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín

Tel.: +420 573 776 055
Fax: +420 573 776 056
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktná osoba: 

Ing. Jana Smutná
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.regionbilekarpaty.cz

 

Slovenská republika:

Žilinský samosprávny kraj
Úrad ŽSK Žilina
Komenského 48
011 09 Žilina

Tel.: 041 / 5032 151   
Fax: 041 / 5032 702 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktná osoba: 

Ing. Michal Patúš
+421 41 5032 151+421 915 595 328
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zilinskazupa.sk

Program nadväzuje na dobré skúsenosti z predchádzajúceho obdobia československej cezhraničnej spolupráce v programovom období 2007 - 2013.

Strategickým zámerom programu na programové obdobie 2014-2020 je prispieť k zvýšeniu atraktívnosti cezhraničného regiónu pre obyvateľov a návštevníkov prostredníctvom inteligentného využitia súčasného potenciálu územia. 

Fond malých projektov (ďalej len „FMP“) predstavuje flexibilný nástroj, ktorého hlavným cieľom je podpora priamej cezhraničnej spolupráce v regiónoch na oboch stranách hranice, efektívne prispievať súdržnosti cezhraničného územia, vytváraním podmienok pre zintenzívnenie a rozšírenie cezhraničných väzieb. Prostredníctvom takéhoto typu projektu budú špecificky riešené potreby rozvoja na miestnej úrovni. Špecifickým cieľom podpory miestnych iniciatív je rozvoj užšej spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy.

FMP navrhujeme zamerať sa predovšetkým na podporu malých projektov investičného a neinvestičného charakteru, ktoré korešpondujú s prioritami a opatreniami stanovenými v programe, s preukázateľným cezhraničným dopadom a aktívnou cezhraničnou spoluprácou. Ide o projekty menšieho rozsahu spĺňajúce definované kritériá, t.j. výška podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja od 3 000 do 30 000 EUR. Výška podpory z EFRR nesmie presiahnuť 85% celkových oprávnených výdavkov.

Vedúci partner FMP je Správca – VP Region Bílé Karpaty a hlavný cezhraničný partner je Správca – HCP Žilinský samosprávny kraj.

Malé projekty sa budú realizovať v rámci dvoch prioritných osí v zmysle programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, a to:

 

Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita 3: 

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

Špecifický cieľ 2.1: 

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu 

- Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva; 

- Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity; 

- Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne; 

- Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov; 

- Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva; 

- Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít. 

 

Prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita 5:

Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

Špecifický cieľ 3.1:

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

- Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne;

- Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva;

- Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy;

- Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

Celková alokácia finančných prostriedkov zo zdroja EFRR na projekt FMP je vo výške 9 013 946 EUR.

Pre bližšie informácie k problematike FMP, príp. informácie ohľadom aktuálne vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci FMP kontaktujte správcov FMP, ktorých kontakty nájdete tu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha
Fax: +420 2 3415 4007
Pracovisko: Letenská 3, Praha 1
Web stránka: www.mmr.cz

Odbor evropské územní spolupráce
RNDr. Jiří Horáček
ředitel odboru
Tel.: +420 224 862 244
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informace o změnách ve Vašich projektech zasílejte na:
Mgr. Daniel Hochman
Tel.: +420 224 862 235
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prvostupňová kontrola pre slovenských partnerov

Odbor kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-CZ a SK-AT
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03 Bratislava 33

Kontaktné osoby:

Mgr. Martin Hudzík - vedúci oddelenia
Tel.: +421 2 583 17 400
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Anna Bugárová
Tel.: +421 2 583 17 361
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Michaela Požgayová
Tel.: +421 2 583 17 293
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Michal Roháč
Tel.: +421 2 583 17 598
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prvostupňová kontrola pre českých partnerov

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3
Web stránka: www.crr.cz

Vlastní výkon Infobodu zajišťuje:
Místně příslušnými pobočkami jsou:

Oddělení pro NUTS II Jihovýchod
Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno

Kontaktné osoby:

Ing. Tatiana Mifková, PhD. - vedoucí oddělení
Tel.: +420 518 770 227
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Manažeři projektu:

Mgr. Šimon Vích, projektový manažér 
Tel.: +420 518 770 228, +420 731 643 695 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Zuzana Orlová, finanční manažer 
Tel.: +420 518 770 256
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Sabina Langová, projektový manažér
Tel: +420 518 770 254/ +420 602 440 071
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Lucie Vlková, projektový manažér
Tel: +420 518 770 255/ +420 605 200 244
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Olomoucký a Zlínsky kraj
Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné osoby:

Ing. Pavla Pudová - vedoucí pobočky
Tel.: +420 582 777 428
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Jaroslav Fric, projektový manažer
Tel.: +420 582 777 429
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Bohdana Šuláková, projektový manažer
Tel.: +420 582 777 430
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Ivana Šupová, projektový manažer
Tel.: +420 582 777 427
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
30. dubna 635/35
702 00 Ostrava
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné osoby:

Ing. Irena Kirchnerová, vedoucí oddělení
Tel.: +420 597 570 933, +420 731 645 189
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Barbora Flísková
Tel.: +420 597 570 932, +420 731 635 584
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Petra Grobařová
Tel.: +420 597 570 927, +420 723 804 344
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Petra Janošová
Tel.: +420 597 570 935, +420 723 804 344
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Marcela Mostýnová
Tel.: +420 597 570 926, +420 731 635 584
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Gabriela Kozlová, finanční manažer 
Tel.: +420 597 570 934, +420 735 707 356 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Martin Paclt
Tel.: +420 597 570 931, +420 731 645 189
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.