Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovoľujú informovať o možnostiach konzultácií a poradenstva pre potenciálnych žiadateľov v rámci vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Týmto chceme upriamiť Vašu pozornosť na možnosť konzultovania projektových zámerov v regionálnych poradenských centrách, ktoré sa nachádzajú v každom kraji v rámci oprávneného územia.

RO zverejňuje zoznam projektov v programovom období 2014-2020 s ich pridelením jednotlivým projektovým a kontrolným manažérom.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A SK-CZ (ďalej len „RO“) zverejňuje aktualizáciu vzoru Zmluvy o NFP pre projekty predložené a schválené v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04.