Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje novú verziu Manuálu prípravy a implementácie projektu, v ktorom boli aktualizované obe časti - časť pre žiadateľa a časť pre prijímateľa. Nová verzia má číslo 4.1 a je účinná dňom zverejnenia, t.j. od 13.3.2019.

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR aktualizuje Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 3.1), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Príručka pre hodnotiteľa, verzia 3.1, je účinná od 13.3.2019.

Centrum pre regionálny rozvoj ČR aktualizovalo mzdové sadzby typových pozícií pre pracovníkov v projektoch podporených z programov Európskej územnej spolupráce.

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že Datacentrum zodpovedné za prevádzku systému ITMS2014+ od nového roku 2019 mierne upravilo spôsob vkladania rozpočtu žiadosti o NFP do systému ITMS2014+.