MPRV SR ako RO pre program Interreg V-A SK-CZ zverejňuje aktualizovanú Príručku k procesu verejného obstarávania - verzia 1.1. Dokument upravuje postupy, ktoré sú povinní dodržiavať slovenskí partneri pri príprave a realizácii verejného obstarávania.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje novú verziu Manuálu prípravy a implementácie projektu, v ktorom boli aktualizované obe časti - časť pre žiadateľa a časť pre prijímateľa ako aj prílohy týchto dokumentov. Nová verzia má číslo 3.0 a je účinná dňom zverejnenia, t.j. od 7.5.2018.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v najbližšej dobe vydá aktualizovaný Manuál prípravy a implementácie projektu, ktorý bude obsahovať aj nové postupy a prílohy súvisiace s predkladaním výdavkov a monitorovacích správ. Riadiaci orgán zverejňuje v predstihu niektoré z príloh pripravovanej aktualizácie MPIP, aby mali prijímatelia možnosť oboznámiť sa s nimi a začať jednotlivé dokumenty pripravovať.

Vážení žiadatelia, v súvislosti s blížiacim sa termínom uzatvorenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 si vám dovoľujeme oznámiť, že v prílohe č. 4b žiadosti o NFP – Test podniku v ťažkostiach pre českých partnerov bol identifikovaný chybný vzorec, na základe ktorého mohol test nesprávne vyhodnotiť zadané údaje a poskytnúť tak nesprávny výsledok. Z uvedeného dôvodu riadiaci orgán zverejňuje uvedenú prílohu so správnym vzorcom a zároveň prosíme všetkých potenciálnych žiadateľov, aby ho pri predkladaní svojich žiadostí o NFP vypĺňali.