Centrum pre regionálny rozvoj ČR aktualizovalo mzdové sadzby typových pozícií pre pracovníkov v projektoch podporených z programov Európskej územnej spolupráce.

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že Datacentrum zodpovedné za prevádzku systému ITMS2014+ od nového roku 2019 mierne upravilo spôsob vkladania rozpočtu žiadosti o NFP do systému ITMS2014+.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2018.

Riadiaci orgán upozorňuje prijímateľa na aktualizáciu prílohy MPIP - časť pre prijímateľa č 1e Pokyny k vypĺňaniu a predkladaniu ZDV a ŽoP. V rámci dokumentu bola do postupov doplnená povinnosť prikladať prílohy do ŽoP v ITMS2014+.