Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód INTERREG V-A SK-CZ/2021/13) je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu v rámci prioritnej osi 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 1,89 mil. eur.

V rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ bola dňa 10. júna 2021 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť rozvoj cestovného ruchu a tvorbu komplexných produktov pre návštevníkov prostredníctvom vybudovania/rekonštrukcie cyklistických ciest a turistických chodníkov, ktoré prepoja prírodné a kultúrne pamiatky v cezhraničnom regióne.

Zároveň je vítaná aj podpora prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré sú menšie alebo neznáme pre širšiu verejnosť, ale sú rovnako významné pre územie z pohľadu cezhraničného dopadu a podpory turizmu. Každý kút podporovaného územia je pre cezhraničnosť dôležitý a má svoj význam. Dôležité je to, aby bola zachovaná hlavná myšlienka cezhraničných projektov, a to cezhraničný dopad a cezhraničná spolupráca.

V rámci žiadostí o NFP sú vítané aktivity typu:

  • Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu
  • Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny)
  • Budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne
  • Spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov

 

Oprávnenými žiadateľmi sú štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, okresné a krajské organizácie cestovného ruchu, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Oprávnenými cieľovými skupinami v rámci vyhlásenej výzvy sú obyvatelia cezhraničného regiónu a návštevníci cezhraničného regiónu.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné v rámci tejto výzvy predkladať do 15. októbra 2021.

Viac informácii k vyhlásenej výzve nájdete na odkaze: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 - INTERREG SK-CZ