• Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód INTERREG V-A SK-CZ/2020/12) je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.1Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
  • Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvuje 2,9 mil. eur.

V rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ bola dňa 15. októbra 2020 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V porovnaní s predchádzajúcimi výzvami zameranými na podporu oblasti vzdelávania sa Program spolupráce výraznejšie zameriava na posilňovanie digitálnych zručností vo vzdelávaní a aj takýmto spôsobom má za cieľ prispieť k zmierňovaniu negatívnych dopadov pandémie COVID19 v cezhraničnom regióne.

Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť moderné vzdelávanie a digitálne zručnosti v programovom území s dôrazom na dištančné a on-line formy vzdelávania žiakov a študentov základných, stredných škôl a vysokých škôl, podporiť využívanie rôznych interaktívnych nástrojov pre efektívne učenie, taktiež poskytnúť priestor pre vzdelávanie učiteľov a zdieľanie skúseností navzájom.

V rámci žiadostí o NFP sú vítané aktivity typu:

  • Aktivity na zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov s cezhraničným dopadom;
  • Zavádzanie interaktívnych nástrojov na zadávanie úloh pre žiakov a nástrojov na efektívne učenie v cezhraničnom území;
  • Zdieľanie know-how medzi školami v cezhraničnom území SR a ČR;
  • Materiálna vybavenosť pre zabezpečenie on-line výučby. Výdavky na nákup vybavenia však nesmú pri predkladaní žiadosti o NFP presiahnuť 50% rozpočtu žiadateľa / partnera.

Cieľom výzvy je zabezpečiť výraznejší dopad v oblasti vzdelávania v rámci programového územia formou predkladania žiadostí o NFP so širšími partnerstvami a komplexnejšími riešeniami s maximálnou výškou finančného príspevku na jeden projekt v sume 500 000,- eur zo zdrojov EÚ.

Oprávnenými žiadateľmi sú štát a jeho organizačné zložky; územná samospráva a jej organizačné zložky; organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí; mimovládne (neštátne) neziskové organizácie; verejné základné, stredné a vysoké školy; súkromné základné a stredné školy, ktorých súhrn príspevkov z verejných zdrojov presahuje 50% celkových príjmov školy; verejné vzdelávacie inštitúcie.

Oprávnenými cieľovými skupinami v rámci vyhlásenej výzvy sú žiaci a študenti, pedagogický personál a školitelia; zamestnanci a zamestnávatelia.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné v rámci tejto výzvy predkladať do 15. januára 2021.

Viac informácii k vyhlásenej výzve nájdete na odkaze:

https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-1/2020