• Výzva na predkladanie žiadostí (kód INTERREG V-A SK-CZ/2018/06) podporí investovanie podnikov do výskumu a inovácií.
• Indikatívna výška prostriedkov vyčlenených na výzvu je 3,2 mil. eur.
• Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
V rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu prostredníctvom malých a stredných podnikov. Cieľom výzvy je vytvoriť priaznivé podmienky a odstrániť prekážky užšej spolupráce medzi inštitúciami výskumu, vývoja a inovácií a podnikateľskou sférou.
K efektívnemu prepojeniu výskumu a produktívneho sektora v cezhraničnom regióne prispeje aj tvorba regionálnych partnerstiev. Užšia spolupráca by mala viesť k zvýšeniu schopností malých a stredných podnikov inovovať vlastné procesy a poskytované tovary a služby.

Prostredníctvom výzvy budú podporené aktivity na vytváranie väzieb medzi podnikmi a výskumnými organizáciami a vysokými školami, prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe, realizácia znalostného transferu a iné.

Oprávnenými žiadateľmi sú najmä vysoké školy s výskumnými pracoviskami, výskumné inštitúcie, podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie/neziskové organizácie, komory a záujmové združenia právnických osôb, štát a jeho organizačné zložky, Európske zoskupenie územnej spolupráce a ďalší žiadatelia zo Slovenskej a Českej republiky. Cieľovou skupinou sú malé a stredné podniky. Celková indikatívna výška prostriedkov dosahuje 3 200 000 eur.

Žiadosti o príspevok môžu byť predkladané riadiacemu orgánu do 16.4.2018.

Viac informácií, ako aj potrebné dokumenty nájdete na: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=317